Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
4 Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж 278 2009.12.22 Tүүх унших
4 Хот байгуулалт, стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс 2004.08.12 Tүүх унших
4 Захирагчийн ажлын алба 194 1994.05.04 Tүүх унших
4 Хандгайд дахь цанын баазыг түшиглүүлэн пионерийн зуслан 1972.04.29 Tүүх унших
4 Сувилагчийн мэргэжил олгох түр курс 1988.02.15 Tүүх унших
4 Орон сууц нийтийн аж ахуйг удирдах газар НӨҮГ 47 1947.01.02 Tүүх унших
4 Гал түймэртэй тэмцэх хэлтэс 1991.05.18 Tүүх унших
4 Хот цэцэгжүүлэх трест Tүүх унших
4 6 дугаар цэцэрлэг /Налайх хотын/ 1989.09.07 Tүүх унших
4 37 дугаар сургууль /Чингэлтэй дэх/ 1983.08.25 Tүүх унших
4 Сурагч мэдээллийн төв 1989.03.01 Tүүх унших
4 Анчдын байнгын бригад Tүүх унших
4 Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2008.12.28 Tүүх унших
4 Хан-уул дүүрэг 13-р хороо 1995.03.02 Tүүх унших
4 4 дүгээр хороо хорин 04 1928.02.28 Tүүх унших
4 Улаанбаатарын "Дөрвөн уул" радио 174 1995.12.15 Tүүх унших
4 Ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны авто гарааж УҮГ 1992.01.23 Tүүх унших
4 Улаанбаатар хотын захиргаа 1 1939.03.22 Tүүх унших
4 Төв азийн хөгжил судлал, бизнесийн төв 1993.02.19 Tүүх унших
4 Эмнэлэг, яслийн төвлөрсөн нягтлан бодох анги 1981.10.01 Tүүх унших