Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Гахайн Ферм /Багануурт/ 1988.09.30 Tүүх унших
2 Туслах аж ахуй /Хэрэг эрхлэх газрын харьяа мах сүүний/ 1991.05.08 Tүүх унших
3 Хот, Районы хамтарсан туслах аж ахуй 1982.05.06 Tүүх унших
4 Анчдын байнгын бригад Tүүх унших
5 "Дэлгэрэх" УҮГ Tүүх унших
6 Нийслэлийн Байгаль орчныг хамгаалах газар 169 1991.01.02 Tүүх унших
6 Малын тэжээлийн аюулаас хамгаалах фонд УҮГ 1992.01.22 Tүүх унших
7 Дүүрэг Хороодын Мал эмнэлэг үржлийн алба 1998.02.06 Tүүх унших
8 Нийслэлийн Байгаль орчин, экологийн хяналтын газар 169 2001.01.08 Tүүх унших
8 Галууны аж ахуйн үйлдвэр 1990.03.29 Tүүх унших
9 Улаанбаатар Ой, Ан компани УҮГ Tүүх унших
10 Мод Үржүүлгийн салбар 1981.05.14 Tүүх унших
11 Сонгино дах Шувуу фабрикын ОСГ 1965.02.18 Tүүх унших
14 Ногооны комбинатын Барилгын анги 1982.01.13 Tүүх унших
17 Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар 98 Tүүх унших
21 Гачууртын сангийн аж ахуй 167 1962.04.17 Tүүх унших
22 Нөөц НӨҮГ 172 1991.01.02 Tүүх унших
26 Амгалангийн сангийн аж ахуй 1965 Tүүх унших
27 Халиун бугийн сангийн аж ахуй 1965 Tүүх унших
27 Улаанбаатар хотын үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар 32 1972 Tүүх унших