Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
2 Улаанбаатар хотын дүрэм 1925 Tүүх унших