Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 6 дугаар цэцэрлэг /Налайх хотын/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1989.09.07
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1989-09-07 204 6 дугаар цэцэрлэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1989.09.27.204.pdf