Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 1 дүгээр цэцэрлэг /Багахангай дүүрэг Өндөр толгойн хороонд/ 1930.01.02 Tүүх унших
2 3 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын районы/ 182 1984.10.01 Tүүх унших
3 4 дүгээр цэцэрлэг/Багануурын төвд/ 182 1990.12.13 Tүүх унших
4 6 дугаар цэцэрлэг /Налайх хотын/ 1989.09.07 Tүүх унших
5 7 дугаар цэцэрлэг /Налайхын/ 1987.02.18 Tүүх унших
5 Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай төв 215 1991.04.10 Tүүх унших
7 Пионер сурагчдын өдрийн зуслан 1980.06.18 Tүүх унших
7 9 дүгээр цэцэрлэг /Налайх дүүрэг/ 182 Tүүх унших
9 11 дүгээр цэцэрлэг /Налайх район/ 182 Tүүх унших
10 15 дугаар цэцэрлэг /Баянгол дүүргийн 12 хороо/ 1998.02.18 Tүүх унших
11 23 дугаар цэцэрлэг /Oтябрийн районы/ 182 Tүүх унших
11 38 дугаар цэцэрлэг /Сонгинохайрхан дүүрэг 10 хороо/ 1999.11.18 Tүүх унших
12 51 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы Баянхошуу/ 1987.12.18 Tүүх унших
13 54 дүгээр цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ 182 Tүүх унших
14 58 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын район/ Tүүх унших
15 63 дугаар цэцэрлэг /Oктябрийн районы/ 182 1987.08.18 Tүүх унших
16 71 дүгээр цэцэрлэг /Ажилчны районы Яармагт/ 182 Tүүх унших
18 73 дугаар цэцэрлэг /Ажилчны районы 11 дүгээр хороонд/ 182 1984.10.01 Tүүх унших
19 80 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы Баруун Наранд/ 1986.07.03 Tүүх унших
20 87 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд/ 1982.09.02 Tүүх унших