Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Захирагчийн ажлын алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 194
Байгуулагдсан огноо 1994.05.04
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол 2000-11-29 185
Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол 2003-09-08 201
Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол 2004-08-11 182
Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол 2005-01-19 15
Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол 2008-12-24 68
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-06-18 Б/150 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-05-30 154 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 27 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2003-07-17 290 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 1995-05-04 А/101 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2007-03-29 124 Нийслэлийн Инженерийн зөвлөлийн дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-04-06 129
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-12-16 528