Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Төв азийн хөгжил судлал, бизнесийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1993.02.19
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны захирамж 1993-02-19 А/21 Төв Азийн хөгжил судлал, бизнесийн төв
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.02.19.21.pdf