Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 1 дүгээр хороо хорин 1 хороо 1928.02.28 Tүүх унших
2 Хоёр дугаар хороо 02 1928.02.28 Tүүх унших
3 3 дугаар хороо хорин 02 1928.02.28 Tүүх унших
3 Улаанбаатар хотын хороодын үүсэл Tүүх унших
4 4 дүгээр хороо хорин 04 1928.02.28 Tүүх унших
5 5 дугаар хороо хорин 05 1928.02.28 Tүүх унших
6 6 дугаар хороо хорин 06 1928.02.28 Tүүх унших
7 7 дугаар хороо хорин 07 1928.02.28 Tүүх унших
8 8 дугаар хороо хорин 08 1928.02.28 Tүүх унших
9 9 дүгээр хороо хорин 09 1928.02.28 Tүүх унших
10 10 дугаар хороо хорин 1928.02.28 Tүүх унших
11 11 хороо хорин 11 1928.02.28 Tүүх унших
12 12 хороо хорин 12 1928.02.28 Tүүх унших
13 13 дугаар хороо хорин 13 1928.02.28 Tүүх унших
14 Гачууртын хороо 14 1962.04.17 Tүүх унших
15 Ажилчны район 37 1965,04.14 Tүүх унших
16 Найрамдлын район 38 1965,04.14 Tүүх унших
18 Сүхбаатар дүүрэг /район/ 40 1965.04.14 Tүүх унших
19 Oктябрийн район 39 1965.04.14 Tүүх унших
20 Чингэлтэй дүүрэг 50 1992.09.23 Tүүх унших