Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Усны Барилга байгууламж НӨҮГ 253 1995.07.06 Tүүх унших
1 Бохир ус асгах төвлөрсөн цэг 1986.01.09 Tүүх унших
1 Улаанбаатар хотын Хөрөнгө оруулалтын газар 78 1995.06.26 Tүүх унших
1 Залуучуудын орон сууцны цогцолбор /ЗОСЦ/ 1987.07.30 Tүүх унших
1 Ус сувгийн удирдах газар 35 1959.06.01 Tүүх унших
2 Нийслэлийн Хот тохижилтын газар 31 1925.12.11 Tүүх унших
2 Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн хүрээлэн 199 1961.01.02 Tүүх унших
2 Хэсэгчилсэн Инженежрийн хангамжийн удирдах газар /ХЗАЗГ/ 97 1990.01.02 Tүүх унших
3 Улаанбаатар Зам засвар арчлалт компани 67 1987.02.06 Tүүх унших
4 Нийтийн хоолны түргэн үйлчилгээний цэг /30 байршилд/ 1985.12.31 Tүүх унших
4 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ 2013.09.04 Tүүх унших
4 Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж 278 2009.12.22 Tүүх унших
4 Захирагчийн ажлын алба 194 1994.05.04 Tүүх унших
4 Орон сууц нийтийн аж ахуйг удирдах газар НӨҮГ 47 1947.01.02 Tүүх унших
4 Хот цэцэгжүүлэх трест Tүүх унших
5 Гутал засварлах цэг /4 байршилд/ 1986.03.19 Tүүх унших
7 Улаанбаатар хотын захирагчийн гэр хороолол дахь ажлын алба 2012.10.10 Tүүх унших
8 “Энх тулга-Өргөө” ОНӨААТҮГ /Санкомпорт ХХК , 1-р контор/ 141 1959.12.25 Tүүх унших
8 Улаанбаатар хотын Архитектур төлөвлөлтийн газрын зураг төсвийн товчоо 55 Tүүх унших
9 “Бат дулаан-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Дулаан-Өргөө” ХХК /2-р контор/ 142 1969.08.11 Tүүх унших