Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
2 Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс /Төрийн сангийн хэлтэс болсон/ 1 1959.01.28 Tүүх унших
3 Төвлөрсөн нягтлан бодох анги 1985.04.04 Tүүх унших
4 Эмнэлэг, яслийн төвлөрсөн нягтлан бодох анги 1981.10.01 Tүүх унших
5 Санхүүгийн хяналт шалгалтын алба 1991.10.14 Tүүх унших
6 Нийгэм Эдийн засгийн бодлогын зөвлөл 1991.01.28 Tүүх унших
7 Тооцоолох төв 105 1990.04.19 Tүүх унших
8 Эрүүл мэндийн газрын тооцоолон бодох "Манал" төв 1993.03.18 Tүүх унших
91 Улаанбаатар хотын банкны контор 85 1964.04.15 Tүүх унших
110 Банк санхүүгийн төв байгууллагын үүсэл 1 1927.01.01 Tүүх унших