Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Анчдын байнгын бригад
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

ГЗ-ны 1990 оны 140-р тогтоолоор хүчингүй болгов

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1979-06-12 126
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1989-04-11 73/07
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1979.06.12-126.jpg

1989.04.11-73.pdf