Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Хан-уул дүүрэг 13-р хороо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1995.03.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НИТХТ-ийн тогтоол 1995-03-02 13
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1995.03.02 - 13.pdf