Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Хот байгуулалт, стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2004.08.12
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захиарамж 2004-08-12 370 Хот байгуулалт, стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2000-06-02 160 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-05-25 166 Нийслэлийн газрын харилцаа, хот байгуулалтын мэргэжлийн комиссын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-09 22 Хот байгуулалт, газрын харилцааны газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2006-10-26 527 Нийслэлийн барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2004-08-16 378 Хот байгуулалт, стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

160_1-9-1.pdf

166_1-11-1.pdf

22_1-8-1.pdf

2004.08.12-370.pdf

378_1-27-1.pdf

527_1-8-1.pdf