Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хот цэцэгжүүлэх трест
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-12-24 361 Цэцэгжүүлэлт компани УҮГ
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-08-21 А/180 Хот цэцэрлэгжилт /УҮГ/ компанийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 40 Хот цэцэрлэгжилт /УҮГ/ компанийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

180_1-20-1.pdf

40_1-5-1.pdf