Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар 1 1924.11.26 Tүүх унших
1 Нийслэл хотын түр захиргаа болон удирдлагууд 1 1921.07.06 Tүүх унших
1 Нийслэлийн Агаарын чанарын алба - 2009.01.23 Tүүх унших
1 Гачуурт, Жаргалант, Туул дүүргийн хороод Tүүх унших
1 1 дүгээр хороо хорин 1 хороо 1928.02.28 Tүүх унших
2 Аж ахуйн хэлтэс / Тэтгэврийн газар/ 1 1948.03.15 Tүүх унших
2 Нийслэлийн Архивын газар 100 1958.01.07 Tүүх унших
2 Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 1995.03.02 Tүүх унших
2 Хоёр дугаар хороо 02 1928.02.28 Tүүх унших
2 Улаанбаатар аймгийн захиргаа 1 1930.11.14 Tүүх унших
3 Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороо 1995.03.02 Tүүх унших
3 3 дугаар хороо хорин 02 1928.02.28 Tүүх унших
3 Улаанбаатар хотын хороодын үүсэл Tүүх унших
3 Улаанбаатар хотыг захирах яам 1 1937.02.13 Tүүх унших
4 Захирагчийн ажлын алба 194 1994.05.04 Tүүх унших
4 Хан-уул дүүрэг 13-р хороо 1995.03.02 Tүүх унших
4 4 дүгээр хороо хорин 04 1928.02.28 Tүүх унших
4 Улаанбаатар хотын захиргаа 1 1939.03.22 Tүүх унших
5 Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 1995.03.02 Tүүх унших
5 5 дугаар хороо хорин 05 1928.02.28 Tүүх унших