Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны авто гарааж УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1992.01.23
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АХГЗ-ны тогтоол 1992-01-23 23 Ардын Хурлын гүйцэтгэх захиргааны авто гарааж УҮГ
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1992.01.23-23.pdf