Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
0 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 0 1994.07.05 Tүүх унших