Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Хүн ам зүй, Хөдөлмөрийн хэлтэс 1 1945.04.23 Tүүх унших
2 Танилцах алба 1988.07.28 Tүүх унших
4 "Амьдрах ухаан" сургалт, үйлдвэрлэлийн тусгай төв 261 2003.10.07 Tүүх унших
6 Хүүхдийн Итгэл төв 1991.02.28 Tүүх унших
7 Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 1991.03.07 Tүүх унших
8 Хөдөлмөр, хүмүүжил-Сургалтын төв Tүүх унших
9 Сургалт үйлдвэрлэл халамжийн төв, Хүүхэд хамгаалал төв 1991.08.21 Tүүх унших
11 Даатгалын Багана компани 1992.05.14 Tүүх унших
12 СХД-ийн Нийгэм халамжийн төв 1993.06.21 Tүүх унших
13 ХУД-ийн Нийгэм халамжийн төв 1993.06.22 Tүүх унших
14 Сүхбаатар дүүргийн нийгэм халамжийн төв 1993.08.17 Tүүх унших
15 НД-ийн Нийгэм халамжийн төв 1993.09.03 Tүүх унших
17 "Ундрах" УҮГ /Эд хөрөнгийн цогцолбор/ Tүүх унших
18 Нийслэлийн Хөдөлмөрийн бирж 2005.08.03 Tүүх унших
20 Нийслэлийн нийгмийн Даатгалын газар 250 1997.01.02 Tүүх унших
24 Нийгмийн халамж үйлчилгээний газар 96 1997.03.05 Tүүх унших
25 Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар 306 2000.01.02 Tүүх унших
28 Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар 94 1986.01.02 Tүүх унших