Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар 1 1924.11.26 Tүүх унших
2 Улаанбаатар аймгийн захиргаа 1 1930.11.14 Tүүх унших
3 Улаанбаатар хотыг захирах яам 1 1937.02.13 Tүүх унших
4 Улаанбаатар хотын захиргаа 1 1939.03.22 Tүүх унших
5 Улаанбаатар хотын бага хурлын тэргүүлэгчид 1 1940.10.03 Tүүх унших
6 Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчдийн депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргаа 1 1952.11.01 Tүүх унших
7 Улаанбаатар хотын Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа 1 1961.11.24 Tүүх унших