Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр Орон сууц нийтийн аж ахуйг удирдах газар НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 47
Байгуулагдсан огноо 1947.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1959-12-25 493 Хотын орон сууцны захиргаа
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-12-14 344 Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани УҮГ
НЗД-ын захирамж 1997-06-14 Б/146 Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 27 Орон сууц нийтийн аж ахуйн газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчдын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны шийдвэр 1955-10-10 134 Орон сууцны захиргаадын дүрэм
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-14 344 Улаанбаатар хотын орон сууц нийтийн аж ахуйн компани /УҮГ/-ын дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1983-06-02 119 Улаанбаатар хотын улс, хоршоолол, олон нийтийн байгууллагын орон сууцны байрын олон нийтийн зөвлөлийн дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1969-04-10 123 Улаанбаатар хотын улс, хоршоолол, олон нийтийн байгууллагуудын орон сууцын байрын зөвлөлийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-12-16 А/251 Улаанбаатар хотын Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани /УҮГ/-ийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 37 Орон сууц нийтийн аж ахуйн газар /УҮГ/-ын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2002-09-19 399 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн газрын дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-05-24 211