Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
7 Хотын хянан байцаах алба 1991.10.31 Tүүх унших
7 Улаанбаатар хотын Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа 1 1961.11.24 Tүүх унших
7 Сүхбаатар, Октябрь, Ажилчин, Найрамдлын районы зохион байгуулах хороо 1965.04.21 Tүүх унших
7 Авто зам барилгын Улаанбаатар компани, Дохио НӨҮГ 67 Tүүх унших
8 Нийслэлийн Байгаль орчин, экологийн хяналтын газар 169 2001.01.08 Tүүх унших
8 Хөдөлмөр, хүмүүжил-Сургалтын төв Tүүх унших
8 Хөдөлмөр гуанз /ажилчны район/ 1986.11.13 Tүүх унших
8 Улаанбаатар Уянга чуулга 1988.09.29 Tүүх унших
8 50 дугаар сургууль /Сүхбаатарын районы/ Tүүх унших
8 Хараагүй дүлий иргэдийн хөдөлмөр сургалтын төв 1989.10.27 Tүүх унших
8 “Энх тулга-Өргөө” ОНӨААТҮГ /Санкомпорт ХХК , 1-р контор/ 141 1959.12.25 Tүүх унших
8 Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах Төсөл 125 1997.07.02 Tүүх унших
8 Гадаадын мэргэжилтнийг үйлчлэх газрын Авто бааз 46 Tүүх унших
8 8 дугаар хороо хорин 08 1928.02.28 Tүүх унших
8 Галууны аж ахуйн үйлдвэр 1990.03.29 Tүүх унших
8 Улаанбаатар хотын Архитектур төлөвлөлтийн газрын зураг төсвийн товчоо 55 Tүүх унших
8 Монгол-Мурса УҮГ 1992.02.13 Tүүх унших
8 Эрүүл мэндийн газрын тооцоолон бодох "Манал" төв 1993.03.18 Tүүх унших
8 Аврах команд 1965.05.17 Tүүх унших
8 "Улаанбаатар-Ус" НӨҮГ Tүүх унших