Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Нийслэл хотын түр захиргаа болон удирдлагууд 1 1921.07.06 Tүүх унших
1 Эрүүл мэндийн салбарын үүсэл 30 1921.08.15 Tүүх унших
2 Автобус такси баазын үүсэл 57 1929.11.31 Tүүх унших
10 Нийслэлийн Өрхийн эмнэлгийн үүсэл,хөгжил 10 1999.09.15 Tүүх унших
64 Хүн эмнэлгийн салбарууд 1 1937.04.23 Tүүх унших
101 Гэр бүлийг бүртгэх байгууллагын үүсэл 70 1926.10.15 Tүүх унших
102 Улаанбаатар хотод төрийн шагнал эрхлэх байгууллага 1 1945.02.07 Tүүх унших
103 Хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны дарга нар 1 1926.11.27 Tүүх унших
104 Цагдан Сэргийлэх байгууллагын үүсэл 1 1924.11.21 Tүүх унших
105 Шүүхийн байгууллагын үүсэл 1 1921.03.24 Tүүх унших
107 Прокурорын байгууллагын үүсэл 1 1930.08.15 Tүүх унших
108 Арбитр байгууллагын үүсэл 1 1940.10.11 Tүүх унших
109 Нотариатын байгууллагын үүсэл 92 1941.08.01 Tүүх унших
110 Банк санхүүгийн төв байгууллагын үүсэл 1 1927.01.01 Tүүх унших
111 Аж үйлдвэр хөнгөн Хүнсний үйлдвэрийн удирдах төв байгууллагын үүсэл /Талхан Завод/ 1 ​1944.10.09 Tүүх унших
112 Сүүний үйлдвэрийн байгууллагын үүсэл 114 Tүүх унших
114 Хотын захиргааны дарга нар 1 Tүүх унших
115 Авто тээврийн байгууллагын үүсэл 43 1925.01.01 Tүүх унших
116 Хотын худалдааны байгууллагын үүсэл 157 1921.11.5 Tүүх унших
118 Ардын боловсролын байгууллагын үүсэл 60 1921.3.31 Tүүх унших