Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
1 Авто замын Засвар ашиглалтын дистац 1988.06.13 Tүүх унших
2 Автобус такси баазын үүсэл 57 1929.11.31 Tүүх унших
2 Зорчигч тээврийн комбинат 1988.12.30 Tүүх унших
3 Улаанбаатар Зам засвар арчлалт компани 67 1987.02.06 Tүүх унших
3 Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз 221 1974.01.19 Tүүх унших
4 Ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны авто гарааж УҮГ 1992.01.23 Tүүх унших
5 Автобус 2 компани НӨҮГ 58 Tүүх унших
6 Автобус 1 компани НӨҮГ 57 Tүүх унших
7 Автобус 3 компани НӨҮГ 133 1965.01.02 Tүүх унших
7 Авто зам барилгын Улаанбаатар компани, Дохио НӨҮГ 67 Tүүх унших
8 Гадаадын мэргэжилтнийг үйлчлэх газрын Авто бааз 46 Tүүх унших
9 Aвто Бааз 1977.12.30 Tүүх унших
10 Такси бааз Tүүх унших
13 Авто аж ахуйн хэсэг /Налайх/ 1982.12.30 Tүүх унших
14 Нийслэлийн Автозамын газар 289 2002.01.02 Tүүх унших
18 "ОСНААК-ийн авто бааз" УҮГ 155 1972.01.02 Tүүх унших
19 “Цахилгаан тээвэр” компани НӨҮГ 68 1987.09.23 Tүүх унших
19 Нийслэлийн Тээврийн газар 43 1969.07.22 Tүүх унших
20 Авто жим НӨҮГ 252 1981.02.17 Tүүх унших
21 "Монгол машин концерн" НӨҮГ Tүүх унших