Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Автобус 2 компани НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 58
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-12-24 362 Автобус 2 компани УҮГ
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-24 362 Автобус-2 компанийн дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗахиргаа, БНМАУ-н Тээврийн яамны хамтарсан хурлын тогтоол 1988-12-22 321/289 Автобус, троллейбусаар зорчигч тээвэрлэх дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1988.12.22-321-289_Page_21-2.pdf

1991.12.24-362.pdf