Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Гадаадын мэргэжилтнийг үйлчлэх газрын Авто бааз
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 46
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1969-10-10 339 Хотын Тээврийг удирдах газарт
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1992-03-26 78 Улаанбаатар хотын АХГЗ-ны Авто бааз /УҮГ/-ын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

78_1-3_Page_3-2.pdf

1981.09.10-207.jpg