Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 19
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Тээврийн газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 43
Байгуулагдсан огноо 1969.07.22
Тайлбар

Тээврийн удирдах газар, түүний хяналт борлуулалтын контор, Автобус комбинатын захиргааг нэгтгэсэн.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Тээврийн яамны сайдын тушаал 1969-07-22 275 УБ хотын тээврийг удирдах газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-22 91 Тээврийн газар
НЗД-ын захирамж 1997-06-14 Б/146 Хотын тээвэр зохицуулалтын газар
НЗД-ын захирамж 1990-01-02 86 Хотын тээврийн газар
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол, НЗД-ын захирамж 1997-06-01 98 Хотын тээвэр зохицуулалтын газар
НЗД-ын захирамж 2000-12-28 457 Хотын тээврийн газар
НЗД-ын захирамж 2002-03-01 87 Нийслэлийн зам тээврийн газар
НЗД-ын захирамж 2004-08-16 370 Нийтийн тээвэр зохицуулалтын газар
НЗД-ын захирамж 2007-01-02 621 Нийслэлийн тээврийн газар
НЗД-ын захирамж 2009-01-02 14 Нийслэлийн нийтийн тээврийн газар
НЗД-ын захирамж 2013-01-28 А/64 Нийслэлийн тээврийн газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1969-07-24 266 Тээврийн удирдах газрын дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1982-11-25 269 Хотын тээврийн удирдах газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-05-31 А/98 Улаанбаатар хотын Тээвэр зохицуулалтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-10-06 Б/239 Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалт эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих хотын комиссын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2007-03-19 96
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 36 Тээврийн газрын дүрэм