Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Авто зам барилгын Улаанбаатар компани, Дохио НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 67
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

УБ зам засвар компанид нэгтгэсэн.

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НИТХ-ийн тогтоол 2000-04-26 47 Улаанбаатар зам засвар компани
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2000-05-01 А/65
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2000-08-11 260 Улаанбаатар зам засвар, компани нийслэлийн Өмчит үйлдвэрийн газар /НӨҮГ/-ын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2000.05.01-65.pdf

2000.04.26-47.pdf

260_1-6-1.pdf