Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 221
Байгуулагдсан огноо 1974.01.19
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1974-01-19 08 УБ хотын АДХГЗ-ны харьяа хөнгөн тэрэгний Авто граж
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1990-01-02 104 АДХГЗ-ны Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний Авто бааз
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1992-01-23 23 УБ хотын АДХГЗ-ны Авто бааз
НЗД-ын захирамж 1993-09-17 НЗДТГ-ын Авто бааз УҮГ
НЗД-ын захирамж 2007-07-16 329 Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз НӨУҮГ
НЗД-ын захирамж 2008-12-05 583 Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз /ТБАГУТҮГ/
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1992-03-26 78 Улаанбаатар хотын АХГЗ-ны Авто бааз /УҮГ/-ын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2007-05-17 230 Нийслэлийн авто замын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2007-07-16 329 Нийслэлийн Төр захиргааны автобаазын /УҮГ/-ын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1992-09-11 А/126/212 Эмнэлэг үйлчилгээний авто баазын дүрэм