Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Aвто Бааз
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1977.12.30
Тайлбар

ГЗ-ны 1990 оны 140-р тогтоолоор хүчингүй болгов

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1977-12-30 245
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1956-07-23 355
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1961-06-21 327
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1960-02-12 54
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1977-08-06 245
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1969-10-11 340 Хотын Тээврийг удирдах газарт
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

t-1977-245.pdf

t-1960-54.pdf

1-7-85.pdf

1-6-751_40.pdf

1977.12.30 - 245.pdf