Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Улаанбаатар Зам засвар арчлалт компани
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 67
Байгуулагдсан огноо 1987.02.06
Тайлбар

Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл ОНӨААТҮГ болов.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
СнЗ-ийн тогтоол 1987-02-06 Хот тохижилтын трест
СнЗ-ийн тогтоол 1987-02-07 Хот тохижилтын трест
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
1999-09-01 Улаанбаатар зам засвар компани
НЗД-ын захирамж 2000-05-01 А/65 Дохио УҮГ-ыг татан буулгаж нэгтгэв
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2013-09-09 А/846
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-08-21 А/180 Улаанбаатар хотын Зам-Засвар /УҮГ/ компанийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 32 Улаанбаатар зам засвар компани /УҮГ/-ий дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-03-30 114
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.180_1-20-1.pdf

2.2000.05.01-65.pdf

3.2013.09.09-846.pdf

4.32_1-5-1.pdf

5.2005.03.30-114.pdf

6.UBZZA_tuuhchilsenlavlah.67.pdf