Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 21
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр "Монгол машин концерн" НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2001-06-27 326
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2001.06.27-326.pdf