Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 18
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр "ОСНААК-ийн авто бааз" УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 155
Байгуулагдсан огноо 1972.01.02
Тайлбар
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2000-02-11 Б/27
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1992-03-26 78 Улаанбаатар хотын АХГЗ-ны Авто бааз /УҮГ/-ын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1. 2000.02.11-27.jpg

2. 78_1-3.pdf

3. AYBHN_tuuhchilsen.lavlah.pdf