Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Цахилгаан, дулаан, ус хангамж
Байгууллагын нэр Усны Барилга байгууламж НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 253
Байгуулагдсан огноо 1995.07.06
Тайлбар

Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл ОНӨААТҮГ болов.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1995-07-06 А/137 Улаанбаатар-Ус УҮГ
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2005-03-25 А/101 Усны барилга байгууламж НӨҮГ
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХ-ын тогтоол 2013-09-04 100
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1989-06-08 131 Улаанбаатар хотын гадаргын усны хамгаалалтын бүсийн дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-03-25 101