Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Хот тохижилтын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 31
Байгуулагдсан огноо 1925.12.11
Тайлбар

Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл ОНӨААТҮГ болов.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын захиргааны дүрэм 1925-12-11 Ариутган засах хэлтэс
НЗД-ын захирамж 2006-09-13 445 Хот тохижилтын газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
СнЗ-ийн тогтоол 1961-11-24 601 Хот тохижуулах газар
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-06-07 120 Хот тохижилтын удирдах газар
НЗД-ын захирамж 1997-06-14 Б/146 Захирагчийн харьяа Хот тохижилт компани
НИТХТ-ийн тогтоол 2006-09-13 205 Хот тохижилтын газар
НЗД-ын захирамж 2012-02-18 А/106 Бүтэц, орон тоог шинэчилсэн
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХ-ын тогтоол 2013-09-05 100
НЗД-ын захирамж 2013-09-09 А/846
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-07-23 Б/171 Хот тохижилт компани /УҮГ/-ийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-05-24 145 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, хот тохижилтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 40 Цэцэрлэгжилт компани /УҮГ/-ийн дүрэм