Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр Залуучуудын орон сууцны цогцолбор /ЗОСЦ/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1987.07.30
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын намын хороо, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1987-07-30 220 Залуучуудын орон сууцны цогцолбор /ЗОСЦ/
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1955.10.10-134.pdf

1987.07.30-220.pdf