Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Цахилгаан, дулаан, ус хангамж
Байгууллагын нэр Ус сувгийн удирдах газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 35
Байгуулагдсан огноо 1959.06.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1959-08-06 129 Ус сувгийн ашиглалтыг эрхлэх газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1975-02-27 104 Усны аж ахуй, ашиглалтыг удирдах газар
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1978-05-05 116 Ус сувгийн ашиглалтыг удирдах газар
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1991-12-12 342 Ус суваг ашиглалтын газар УҮГ
НЗД-ын захирамж 2005-03-31 117 Ус сувгийн удирдах газар
НЗД-ын захирамж 1997-06-14 Б/146 Ус сувгийн ашиглалтын газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-12 342 Улаанбаатар хотын Ус суваг ашиглалтын газар /УҮГ/-ын дүрэм
Улаанбаатар хотын Хөдөлмөрчдийн депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны шийдвэр 1959-08-06 128 Хотын ус сувгийн газрын дотоод дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1973-11-22 227 УБХ-н ахуй ундны усны эх булгийн ариун цэврийн хамгаалалтын бүсийн дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1989-06-08 131 гадаргын усны хамгаалалтын бүсийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-07-24 Б/174 УСАГ ХХ компани /УҮГ/-ийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 1998-04-29 А/94 Улаанбаатар хотын УСАГ /УҮГ/-ын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 35
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-03-31 117