Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Аврах команд
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1965.05.17
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны захирамж 1965-05-17 102 Аврах команд
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1965.05.17 - 102.pdf