Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
8 Галууны аж ахуйн үйлдвэр 1990.03.29 Tүүх унших
8 Монгол-Мурса УҮГ 1992.02.13 Tүүх унших
8 Эрүүл мэндийн газрын тооцоолон бодох "Манал" төв 1993.03.18 Tүүх унших
8 "Улаанбаатар-Ус" НӨҮГ Tүүх унших
9 Залуучууд спорт хороо 94 1991.08.01 Tүүх унших
9 Октябрийн районы сургууль, цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй /Асгат УҮГ/ 124 1980.07.01 Tүүх унших
9 Сүхбаатар районы сургууль, цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй /Багачууд компани, Балчирхан УҮГ/ 175 1963.01.01 Tүүх унших
9 Ажилчны районы сургууль цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй /Хан-уул Хангамж, Цагаан Лавай, Өсвөр үе хүнс/ 192 1979.01.01 Tүүх унших
9 Сүх Жанжин УҮГ /Залаат УҮГ/ 283 1978.01.01 Tүүх унших
9 Ус сувгийн ашиглалтын газрын үйлдвэрийн баазын Ашиглалтын өмнөх захиргаа 1991.02.07 Tүүх унших
9 Үйлчилгээний Алтай төв УҮГ 1992.01.23 Tүүх унших
9 Шоо компани УҮГ 161 1993.02.04 Tүүх унших
9 Улаанбаатар Ой, Ан компани УҮГ Tүүх унших
10 Улаанбаатар сан 197 1997.02.06 Tүүх унших
10 "Гурван нуур" УҮГ Tүүх унших
10 Нийслэлийн "Өргөө зочид буудал" УҮГ 179 1995.07.20 Tүүх унших
11 УБ хотын Ахмадын соёлын төв 1991.12.19 Tүүх унших
11 "Байгалийн өгөөж" УҮГ 1991.12.05 Tүүх унших
11 Даатгалын Багана компани 1992.05.14 Tүүх унших
12 Хот тохижилт чимэглэлийн зураг төслийн товчоо 1990.01.04 Tүүх унших