Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Цахилгаан, дулаан, ус хангамж
Байгууллагын нэр Ус сувгийн ашиглалтын газрын үйлдвэрийн баазын Ашиглалтын өмнөх захиргаа
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.02.07
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-02-07 49 Ус сувгийн ашиглалтын газрын үйлдвэрийн баазын ашиглалтын өмнөх захиргаа
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.02.07-49.pdf