Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Үйлчилгээний Алтай төв УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1992.01.23
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АХГЗ-ны тогтоол 1992-01-23 26 Үйлчилгээний Алтай төв УҮГ
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2001-11-30 557
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1992-01-23 26 Улаанбаатар хотын Алтай компани /УҮГ/-ийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1992.01.23-26.pdf

2001.11.30-557.pdf