Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 11
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр "Байгалийн өгөөж" УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.12.05
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-12-05 341 Байгалийн өгөөж УҮГ
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 1994-07-28 А/141
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.1994.07.28-141.pdf

2.1991.12.05-341.pdf