Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр "Гурван нуур" УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 1994-06-20 А/111
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1994.06.20-111.jpg