Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Нийслэлийн "Өргөө зочид буудал" УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 179
Байгуулагдсан огноо 1995.07.20
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1995-07-20 А/145
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НИТХ-ын тогтоол 2000-11-03 14
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2007-11-07 555
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2007-11-07 555 Дун-Өргөө ХХК-ийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

555_1-13-1.pdf

1995.07.20-145.pdf

2000.11.03-14.pdf