Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Нийслэл хотын түр захиргаа болон удирдлагууд
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1921.07.06
Тайлбар