Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Гачуурт, Жаргалант, Туул дүүргийн хороод
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АИХ-н тэргүүлэгчдийн зарлиг 1962-04-17 82
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХТ-ийн тогтоол 1995-03-02 13
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

11-2-542_72.pdf

1995.03.02 - 13.pdf