Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын хороодын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-07-15 Б/161
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.07.15-161.pdf