Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотыг захирах яам
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1937.02.13
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын тэргүүлэгчид, СнЗ-ийн хамтарсан хурлын тогтоол 1937-02-13 4/2 тогтоол Улаанбаатар хотыг захирах яам”
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөл 9 дүгээр хурал 1932-08-22 3-р зүйл Төв аймаг Улаанбаатар хотын захиргааг салгасан
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Сайд нарын Зөвлөлийн 9-р хурал 1932-08-22 3-р зүйл
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБХ-ын тэргүүлэгчдийн хурал 1937-05-04 4-р зүйл Улаанбаатар хотын захирах яамны дүрэм
Ардын Засгийн газрын хурал 1926-09-03 35-р хурлын 12-р зүйл
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

nislelulaanbaatarhotiigzahirahyam.pdf

1-2-144_117.pdf