Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
176 42 -р ясли Tүүх унших
176 "Жаргалан" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
177 Нийслэлийн өмчит сувилалын 3-р ясли Tүүх унших
177 "Батномуун" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмйн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
178 Ясли /Партизаны сангийн аж ахйн Нарийн механикжсан фермд/ 1982.03.02 Tүүх унших
178 "Билгүүн номч" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
179 "МөнхТойн" бүрэн дунд сургууль / /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
179 Ясли, цэцэрлэгийн компинат /4 дүгээр хороололд/ 1983.03.17 Tүүх унших
180 "Сонгодог" бүрэн дунд сургууль //хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
180 25 дугаар ясли Tүүх унших
181 "Номч" бүрэн дунд сургууль //хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
181 39 дүгээр ясли Tүүх унших
182 Хараагүй иргэдийн хүүхдийн цэцэрлэг, яслийн комбинат 1985.05.10 Tүүх унших
182 "Номгон" бүрэн дунд сургууль //хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
183 "Манлай" ахлах сургууль 2006.06.14 Tүүх унших
184 "Сод Авьяас" ахлах сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
185 "Дизайн Арт" ахлах сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
186 "Гүн-Эрдэм" ахлах сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
187 "Чингай" ахлах сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
188 "Цахим ертөнц" ахлах сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших