Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
166 "Төгс билиг" бүрэн дунд сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2005.06.03 Tүүх унших
167 6-р ясли Tүүх унших
167 36-р ясли Tүүх унших
167 "Сонгомол" бүрэн дунд сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2005.06.03 Tүүх унших
168 7-р ясли Tүүх унших
168 "Энхсудар" бүрэн дунд сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2005.06.03 Tүүх унших
169 11-р ясли Tүүх унших
169 "American aкademy" бүрэн дунд сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2005.06.03 Tүүх унших
169 46 дугаар ясли Tүүх унших
170 27-р ясли Tүүх унших
170 "Бодит" бага сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2005.06.03 Tүүх унших
171 31-р ясли Tүүх унших
171 "Билиг-Оюу" бага сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2005.06.03 Tүүх унших
172 22, 13 дугаар ясли /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ Tүүх унших
173 Сүхбаатарын районы 24 дүгээр ясли Tүүх унших
173 "Гурван-Эрдэнэ" бага сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2005.06.03 Tүүх унших
174 28-р ясли Tүүх унших
174 "Эрхэс" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2005.06.03 Tүүх унших
175 35-р ясли Tүүх унших
175 "Тэмүүлэл" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших