Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Гахайн Ферм /Багануурт/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1988.09.30
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1988-09-30 255 Гахайн ферм /Багануурт/
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1988.09.30-255.pdf